Menu

Vedtægter

 

Seneste ændringer foretaget på generalforsamlingen den 24-01-2012.

Hent gældende vedtægter for Brede IF i PDF

 

§ 1 Navn:  
Stk. 1  Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby.

 

§ 2 Formål:  
Stk. 1  Foreningens formål er, at udbrede kendskab og interesse for sund idræt samt styrke et sportsligt kammeratskab.
Stk. 2 Foreningen dyrker fodbold som hovedidrætsgren.
Stk. 3 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage nye idrætsgrene. Optagelsen skal forelægges på den førstkommende ordinære generalforsamling og endelig vedtages der.

 

§ 3 Medlemmer:  
Stk. 1  Som medlem kan foreningen optage såvel aktive som passive idrætsudøvere.
Stk. 2 Som aktiv medlem af foreningen optages enhver, som overholder Dansk Idræts Forbunds regler, samt at vedkommende ikke er nogen anden idrætsforening med samme aktiviteter kontingent skyldig.
Stk. 3 Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med angivelse af navn, adresse, telefon og fødselsdato samt eventuel overdragelse af gyldig spillerlicens, hvor dette kræves, jvnf. § 3 stk. 2.
Stk. 4 Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 af de angivne stemmer.

 

§ 4 Medlemmer:  
Stk. 1  Såfremt et medlem ønsker at udtræde af foreningen, skal skriftlig meddelelse herom tilsendes kassereren inden den 15. i måneden. Såfremt medlemmet ikke står i restance, træder udmeldelsen i kraft pr. den efterfølgende 1.
Stk. 2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsat regler.
Stk. 3 Spillerlicens udleveres kun mod betaling af forfaldne restancer.
Stk. 4 Overtrædelse af love for BIF og de af bestyrelsen fastsatte regler kan medføre eksklusion. Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis medlemmets opførsel måtte give anledning hertil. For at et medlem kan ekskluderes, skal eksklusionen vedtages på et bestyrelsesmøde. Medlemmer, der er blevet ekskluderet, kan indanke bestyrelsens afgørelse på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5 Kontingent:  
Stk. 1  Foreningen opkræver kontingent for medlemmer halvårligt forud. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v. For for sent indbetalt kontingent fastsætter bestyrelsen egenhændigt strafgebyr, som dog minimum udgør kr. 50,00.
Stk. 2 Æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer er kontingent fri.
Stk. 3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 6 Generalforsamling:  
Stk. 1  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes i januar måned.
Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af mødedag, tidspunkt og sted skal finde sted med 14 dages varsel på foreningens hjemmeside. Foreningens regnskab kan afhentes hos kassereren otte dage før afholdelsen eller hentes på foreningens hjemmeside.
Stk. 4 Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før afholdelsen.
Stk. 5 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent (et ikke medlem af bestyrelsen).
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand eller kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Budget og kontingentfastsættelse.
  10. Eventuelt.
Stk. 6 Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i sager, der er optaget i dagsorden.
Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes, når det skriftligt forlanges af mindst 20% af medlemmerne med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.
Stk. 9 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte for vedtagelse af lovændringer.
Stk. 10 Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent restance. Ligeledes har forældre eller værge til medlemmer under 16 år stemmeret (en for medlemmet) ved generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og gyldigt medlemsbevis skal medbringes.
Stk. 11 Afstemning sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer det, eller hvis mindst 3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

 

§ 7 Bestyrelse:  
Stk. 1  Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver mindre end 5 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.

 

§ 8 Bestyrelsesarbejde:  
Stk. 1  Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 4 ud af 7 eller 5 ud af 9 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
Stk. 2 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 9 Regnskab og formue:  
Stk. 1  Foreningens regnskab og kontingent følger kalenderåret.
Stk. 2 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer. Ingen af revisorerne må være medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 3 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 4 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut eller i sikre værdipapirer.

 

§ 10 Tegning:  
Stk. 1  Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden henholdsvis næstformanden, i forening med et flertal af bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2 Fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

§ 11 Sammenslutning:  
Stk. 1  Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger.

 

§ 12 Opløsning:  
Stk. 1  Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en højst to måneders mellemrum vedtage, at foreningen opløses.
Stk. 2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - tilfalde ungdomsarbejdet under SBU.

 

Aktuelle kampe
December 2017
2.
lørdag
10.00
Brede IF
Herrer
M+32
M+32 8M VinterBOLD • Pulje 1
Lyngby Stadion Kunstgræsbane
Albertslund IF
Lyngby Stadion Kunstgræsbane
2.
lørdag
10.00
Brede IF
Herrer
U12
U12 Drenge B (06) 8M VinterBOLD • Pulje 2
Lyngby Stadion Kunstgræsbane
HIK
Lyngby Stadion Kunstgræsbane
2.
lørdag
11.10
Brede IF
Herrer
U11
U11 Drenge B (07) 8M VinterBOLD • Pulje 1
Lyngby Stadion Kunstgræsbane
Humlebæk BK
Lyngby Stadion Kunstgræsbane
2.
lørdag
11.10
Brede IF
Herrer
U11
U11 Drenge D (07) 8M VinterBOLD • Pulje 2
Lyngby Stadion Kunstgræsbane
Vanløse
Lyngby Stadion Kunstgræsbane
16.
lørdag
10.00
Brede IF
Herrer
U11
U11 Drenge D (07) 8M VinterBOLD • Pulje 2
Lyngby Stadion Kunstgræsbane
Husum Bk
Lyngby Stadion Kunstgræsbane